GPC export z Fio banky

Z ZděchovNET
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Existuje mnoho druhů formátů umožňujících export dat z internetového bankovnictví. Ne každý formát má natolik pevnou strukturu, aby jej bylo možné snadno a spolehlivě zpracovávat pomocí programových prostředků. Česká banka Fio nabízí jako jednu z možností exportu formát GPC. Pokud potřebujete provádět automatické stahování dat v tomto formátu z internetového bankovnictví u zmíněné banky, tak můžete použít zde prezentované již hotové třídy. Pomocí nich lze snadno vyčítat periodicky informace o nových pohybech na účtu.

Třída GPC v gpc.php

Tato třída slouží pro dekódování GPC formátu na asociativní pole, s kterým se pak už snadno pracuje v PHP.

<?php

define('GPC_TYPE_REPORT', '074');
define('GPC_TYPE_ITEM', '075');

class GPC
{
 function ParseLine($Line)
 { 
  $Line = ' '.$Line;
  $Type = substr($Line, 1, 3);                          
    
  if($Type == GPC_TYPE_REPORT)
  {
   $GPCLine = array
   (
    'Type' => GPC_TYPE_REPORT,
    'AccountNumber' => substr($Line, 4, 16),
    'AccountName' => trim(substr($Line, 20, 20)),
    'OldBalanceDate' => mktime(0, 0, 0, substr($Line, 42, 2), substr($Line, 40, 2), '20'.substr($Line, 44, 2)),
    'OldBalanceValue' => (substr($Line, 60, 1).substr($Line, 46, 14)) / 100, 
    'NewBalanceValue' => (substr($Line, 75, 1).substr($Line, 61, 14)) / 100,
    'DebitValue' => (substr($Line, 90, 1).substr($Line, 76, 14)) / 100,  
    'CreditValue' => (substr($Line, 105, 1).substr($Line, 91, 14)) / 100,  
    'SequenceNumber' => intval(substr($Line, 106, 3)),
    'Date' => mktime(0, 0, 0, substr($Line, 111, 2), substr($Line, 109, 2), '20'.substr($Line, 113, 2)),
    //'DataAlignment' => substr($Line, 115, 14),
    'CheckSum' => sha1(md5($Line).$Line),
   );
  } else  
  if($Type == GPC_TYPE_ITEM)
  {  
   $GPCLine = array
   (
    'Type' => GPC_TYPE_ITEM,
    'AccountNumber' => substr($Line, 4, 16),
    'OffsetAccount' => substr($Line, 20, 16), 
    'RecordNumber' => substr($Line, 36, 13), 
    'Value' => substr($Line, 49, 12) / 100,
    'Code' => substr($Line, 61, 1),  
    'VariableSymbol' => intval(substr($Line, 62, 10)),
    'BankCode' => substr($Line, 74, 4),
    'ConstantSymbol' => intval(substr($Line, 78, 4)),
    'SpecificSymbol' => intval(substr($Line, 82, 10)), 
    'Valut' => substr($Line, 92, 6),
    'ClientName' => substr($Line, 98, 20), 
    //'Zero' => substr($Line, 118, 1),
    'CurrencyCode' => substr($Line, 119, 4),
    'DueDate' => mktime(0, 0, 0, substr($Line, 125, 2), substr($Line, 123, 2), substr($Line, 127, 2)),
    'CheckSum' => sha1(md5($Line).$Line),
   );
  } else 
  $GPCLine = NULL;
  
  return($GPCLine);
 }
}

?>

Přístup přes bankovní APIApplication Programming Interface

Fio banka od 6.11.2012 zprovoznila své bankovní API, díky kterému je možné standardizovanou formou vyčítat informace o pohybech na účtech. Export lze provést do formátů XMLeXtensible Markup Language, OFXOpen Financial Exchange, GPC, CSVComma-separated Values, HTMLHyperText Markup Language, JSONJavaScript Object Notation a MT940. Zde je použit formát GPC. Detailní popis APIApplication Programming Interface najdete v API_Bankovnictvi.pdf.

 • Pro přístup přes APIApplication Programming Interface je nutno si vygenerovat v internetovém bankovnictví pro každý účet unikátní token.
 • Kódování GPC exportu je Windows-1250, takže se provádí konverze kódování na UTF-8

Třída Fio v fio_api.php

<?php
 
include('gpc.php');
 
class FioAPI
{
 var $Token;
 var $Encoding;
 
 function __construct()
 {
  $this->Encoding = 'utf-8';
 }
 
 function Import($TimeFrom, $TimeTo)
 {
  if($this->Token == '') throw new Exception('Missing value for Token property.');
 
  $fp = fsockopen('ssl://www.fio.cz', 443, $errno, $errstr, 30);
  if(!$fp) 
  {
   throw new Exception('Connection error: '.$errstr);
  } else 
  {
   // Send request
   $RequestURL = '/ib_api/rest/periods/'.$this->Token.'/'.
    date('Y-m-d', $TimeFrom).'/'.date('Y-m-d', $TimeTo).'/transactions.gpc';
   $Request = "GET ".$RequestURL." HTTP/1.1\r\n";
   $Request .= "Host: www.fio.cz\r\n";
   $Request .= "User-Agent: PHP Script\r\n";
   $Request .= "Content-Type: text/html\r\n";
   $Request .= "Connection: Close\r\n\r\n";
   fwrite($fp, $Request);
 
   // Read response
   $Response = array();
   while(!feof($fp)) 
    $Response .= trim(fgets($fp, 1024))."\n";
   fclose($fp);   
   $Response = iconv('windows-1250', $this->Encoding, $Response);
   $Response = explode("\n", $Response);
 
   // Strip HTTP header
   while($Response[0] != '') array_shift($Response);
   array_shift($Response); // Remove empty line
   //echo(implode("\n", $Response));
 
   // Parse all GPC lines
   $GPC = new GPC();
   $Result = array();
   foreach($Response as $Index => $Line)
   {
	if(($Index == 0) and (substr($Line, 0, strlen(GPC_TYPE_REPORT)) != GPC_TYPE_REPORT)) $this->NoValidDataError($Response);
    $GPCLine = $GPC->ParseLine($Line);
    if($GPCLine != NULL) $Result[] = $GPCLine;
   }
   return($Result);
  }
 }
 
 function NoValidDataError($Response)
 {
  // Try to get error message
  // If something go wrong fio show HTML login page and display error message
	$Response = implode('', $Response);
  $ErrorMessageStart = '<div id="oldform_warning">';
  if(strpos($Response, $ErrorMessageStart) !== false) 
	{
	 $Response = substr($Response, strpos($Response, $ErrorMessageStart) + strlen($ErrorMessageStart));
	 $ErrorMessage = trim(substr($Response, 0, strpos($Response, '</div>')));
	} else $ErrorMessage = '';
	throw new Exception('No valid GPC data: '.$ErrorMessage);
 }
}
 
?>

Ukázka použití v demo_fio_api.php

<?php

include('fio_api.php');

$Fio = new FioAPI();
$Fio->Token = 'unikátní vygenerovaný token';
$Records = $Fio->Import(time() - 3600 * 24 * 31 * 2, time());

echo('<!DOCTYPE html>');
echo('<html><head><meta charset="utf-8"></head><body>');
echo('<table border="1">');
foreach($Records as $Record)
{
 echo('<tr>');
 if($Record['Type'] == GPC_TYPE_REPORT) 
 {
  echo('<td>Jméno účtu: '.$Record['AccountName'].'</td>');
  echo('<td>Číslo účtu: '.$Record['AccountNumber'].'</td>');
  echo('<td>Ke dni '.date('j.n.Y', $Record['OldBalanceDate']).' je stav účtu '.$Record['OldBalanceValue'].' Kč</td>');
  echo('<td>Ke dni '.date('j.n.Y', $Record['Date']).' je stav účtu '.$Record['NewBalanceValue'].' Kč</td>');
  echo('<td>Suma příjmů: '.$Record['CreditValue'].' Kč</td>');
  echo('<td>Suma výdajů: '.$Record['DebitValue'].' Kč</td>');

  echo('</tr></table><br><br>');
  echo('<table border="1"><tr>');

  echo('<th>Datum</th>');
  echo('<th>Částka</th>');
  echo('<th>Účet protistrany</th>');
  echo('<th>Kód banky</th>');
  echo('<th>KS</th>');
  echo('<th>VS</th>');
  echo('<th>SS</th>');
  echo('<th>Uživatelská identifikace</th>');
 } else
 if($Record['Type'] == GPC_TYPE_ITEM) 
 {
  echo('<td>'.date('j.n.Y', $Record['DueDate']).'</td>');
  echo('<td>'.$Record['Value'].'</td>');
  echo('<td>'.$Record['OffsetAccount'].'</td>');
  echo('<td>'.$Record['BankCode'].'</td>');
  echo('<td>'.$Record['ConstantSymbol'].'</td>');
  echo('<td>'.$Record['VariableSymbol'].'</td>');
  echo('<td>'.$Record['SpecificSymbol'].'</td>');
  echo('<td>'.$Record['ClientName'].'</td>');
 }     
 echo('</tr>');

}
echo('</table>');
echo('</body></html>');

?>


Přístup přes přímé webové rozhraní

Přímý přístup byla jediná použitelná metoda v době, kdy neexistovalo samostatné bankovní APIApplication Programming Interface rozhraní. Data bylo možné získat ve formátu GPC, CSVComma-separated Values nebo přímým rozkládáním HTMLHyperText Markup Language. Zde je použit export do formátu GPC.

 • Kódování webu Fio je Windows-1250, takže se provádí konverze kódování na UTF-8
 • Při zasílání formuláře se generuje aktuální čas pomocí funkce time() v parametru LOGIN_TIME podle času počítače, na kterém běží skript. Čas na vašem počítači musí být blízký času na Fio serveru. Tedy synchronizovaný přes NTPNetwork Time Protocol z internetu. Pokud je čas zpožděn o více než asi 3-5 minut, dojde ke zobrazení hlášení "Přihlašovací formulář byl již neplatný. Zkuste se přihlásit znovu".

Třída Fio v fio.php

<?php
 
include('gpc.php');
 
class Fio 
{
 var $UserName;
 var $Password;
 var $Account; 
 var $Encoding;
 
 function __construct()
 {
  $this->Encoding = 'utf-8';
 }

 function Import($TimeFrom, $TimeTo)
 {
  if($this->UserName == '') throw new Exception('Missing value for UserName property.');
  if($this->Password == '') throw new Exception('Missing value for Password property.');
  if(!is_numeric($this->Account)) throw new Exception('Missing or not numeric value for Account property.');
	
  $fp = fsockopen('ssl://www.fio.cz', 443, $errno, $errstr, 30);
  if(!$fp) 
  {
   throw new Exception('Connection error: '.$errstr);
  } else 
  {
   // Send request
   $RequestURL = "/scgi-bin/hermes/dz-pohyby.cgi?ID_ucet=".$this->Account.
    "&LOGIN_USERNAME=".$this->UserName."&SUBMIT=Odeslat&LOGIN_TIME=".time().
    "&LOGIN_PASSWORD=".$this->Password."&pohyby_DAT_od=".date('d.m.Y', $TimeFrom).
    "&pohyby_DAT_do=".date('d.m.Y', $TimeTo)."&export_gpc=1";
   $Request = "GET ".$RequestURL." HTTP/1.1\r\n";
   $Request .= "Host: www.fio.cz\r\n";
   $Request .= "User-Agent: PHP Script\r\n";
   $Request .= "Content-Type: text/html\r\n";
   $Request .= "Connection: Close\r\n\r\n";
   fwrite($fp, $Request);
 
   // Read response
   $Response = array();
   while(!feof($fp)) 
    $Response .= trim(fgets($fp, 1024))."\n";
   fclose($fp);   
   $Response = iconv('windows-1250', $this->Encoding, $Response);
   $Response = explode("\n", $Response);
 
   // Strip HTTP header
   while($Response[0] != '') array_shift($Response);
   array_shift($Response); // Remove empty line
   //echo(implode("\n", $Response));
   
   // Parse all GPC lines
   $GPC = new GPC();
   $Result = array();
   foreach($Response as $Index => $Line)
   {
	if(($Index == 0) and (substr($Line, 0, strlen(GPC_TYPE_REPORT)) != GPC_TYPE_REPORT)) $this->NoValidDataError($Response);
    $GPCLine = $GPC->ParseLine($Line);
    if($GPCLine != NULL) $Result[] = $GPCLine;
   }
   return($Result);
  }
 }
 
 function NoValidDataError($Response)
 {
  // Try to get error message
  // If something go wrong fio show HTML login page and display error message
	$Response = implode('', $Response);
  $ErrorMessageStart = '<div id="oldform_warning">';
  if(strpos($Response, $ErrorMessageStart) !== false) 
	{
	 $Response = substr($Response, strpos($Response, $ErrorMessageStart) + strlen($ErrorMessageStart));
	 $ErrorMessage = trim(substr($Response, 0, strpos($Response, '</div>')));
	} else $ErrorMessage = '';
	throw new Exception('No valid GPC data: '.$ErrorMessage);
 }
}
 
?>

Ukázka použití v demo_fio.php

<?php

include('fio.php');

$Fio = new Fio();
$Fio->Account = '123456789';
$Fio->UserName = 'user';
$Fio->Password = 'pass';
$Records = $Fio->Import(time() - 3600 * 24 * 31 * 2, time());

echo('<!DOCTYPE html>');
echo('<html><head><meta charset="utf-8"></head><body>');
echo('<table border="1">');
foreach($Records as $Record)
{
 echo('<tr>');
 if($Record['Type'] == GPC_TYPE_REPORT) 
 {
  echo('<td>Jméno účtu: '.$Record['AccountName'].'</td>');
  echo('<td>Číslo účtu: '.$Record['AccountNumber'].'</td>');
  echo('<td>Ke dni '.date('j.n.Y', $Record['OldBalanceDate']).' je stav účtu '.$Record['OldBalanceValue'].' Kč</td>');
  echo('<td>Ke dni '.date('j.n.Y', $Record['Date']).' je stav účtu '.$Record['NewBalanceValue'].' Kč</td>');
  echo('<td>Suma příjmů: '.$Record['CreditValue'].' Kč</td>');
  echo('<td>Suma výdajů: '.$Record['DebitValue'].' Kč</td>');

  echo('</tr></table><br><br>');
  echo('<table border="1"><tr>');

  echo('<th>Datum</th>');
  echo('<th>Částka</th>');
  echo('<th>Účet protistrany</th>');
  echo('<th>Kód banky</th>');
  echo('<th>KS</th>');
  echo('<th>VS</th>');
  echo('<th>SS</th>');
  echo('<th>Uživatelská identifikace</th>');
 } else
 if($Record['Type'] == GPC_TYPE_ITEM) 
 {
  echo('<td>'.date('j.n.Y', $Record['DueDate']).'</td>');
  echo('<td>'.$Record['Value'].'</td>');
  echo('<td>'.$Record['OffsetAccount'].'</td>');
  echo('<td>'.$Record['BankCode'].'</td>');
  echo('<td>'.$Record['ConstantSymbol'].'</td>');
  echo('<td>'.$Record['VariableSymbol'].'</td>');
  echo('<td>'.$Record['SpecificSymbol'].'</td>');
  echo('<td>'.$Record['ClientName'].'</td>');
 }     
 echo('</tr>');

}
echo('</table>');
echo('</body></html>');

?>

Pokud něco nefunguje jak má

 • Třídy jsou navrženy tak, aby při výskytu chyby vyvolaly výjimku. Pokud z popisu chyby není zřejmá příčina, je potřeba chybu ladit a do kódu přidávat dočasně ladící výpisy. Především ze zobrazení obsahu načítané stránky z webu Fio by mělo vyplynout odkud vítr vane.

Vnější odkazy

APIApplication Programming Interface pro jiné banky