Nastavení mail serveru

Z ZděchovNET
Přejít na: navigace, hledání

Ruční instalace poštovního serveru na linuxu je velmi komplikovaná jelikož celý email server je tvořen mnoho různými komponentami, které je potřeba správně provázat. Při nastavování konfiguračních souborů je možné udělat opravdu mnoho různých zapeklitých chyb. Proto je mnohem lepší varianta šáhnout po nějakém již hotovém řešení nebo použít alespoň předchystaný instalátor. Jeden takový doporučený najdete zde: mailinabox.email

Úvod

Návod popisuje instalace poštovního serveru s virtuálními účty v MySQL databázi.

 • Budou použity následují komponenty:
  • postfix - SMTPSimple Mail Transport Protocol server
  • dovecot - IMAP server
  • roundcubemail - web mail klient
  • postfixadmin - správa schránek


Instalační skript

Většina návodů je provedena jako dlouhý popis postupu s mnoha útržkovými částmi příkazů, které je potřeba provést. To je zdlouhavý proces kopírovat jednotlivé části povelů a po částech je provádět. Místo toho bychom rádi měli jednoduchou instalaci, kterou prostě spustíme, chvíli počkáme a máme hotovo. Zde je předložen skript, který se toto dle tohoto návodu snaží docílit.

<?php

$MysqlRootPassword = 'MysqlRootPassword';
$MysqlUserPassword = 'MysqlUserPassword';
$PostfixAdminName = 'PostfixAdminName';
$PostfixSetupPassword = 'PostfixSetupPassword';
$DomainName = 'domain.com';
$ServerDomain = 'mail.'.$DomainName;

function Execute($Command)
{
 echo('Executing: '.$Command."\n");
 passthru($Command);
}

function InstallPackages()
{
 // LAMP web server
 Execute('apt-get update');
 Execute('apt-get upgrade --assume-yes');
 Execute('apt-get install --assume-yes lamp-server^');

 Execute('apt-get install --assume-yes \
 php-apc \
 php7.0-mcrypt \
 php7.0-memcache \
 php7.0-curl \
 php7.0-gd \
 php-xml-parser');

 Execute('ln -sf ../../mods-available/mcrypt.ini /etc/php5/apache2/conf.d/20-mcrypt.ini');

 // Configure apache
 Execute('a2enmod rewrite ssl');
 Execute('a2ensite default-ssl');

 Execute('service apache2 restart');

 // Memcached
 Execute('apt-get install --assume-yes memcached');
 
 // Mail packages
 Execute('apt-get install --assume-yes mail-server^');

 Execute('apt-get install --assume-yes \
 postfix-mysql \
 dovecot-mysql \
 dovecot-imapd \
 dovecot-pop3d \
 postgrey \
 amavis \
 clamav \
 clamav-daemon \
 spamassassin \
 php7.0-imap');

 Execute('ln -sf ../../mods-available/imap.ini /etc/php5/apache2/conf.d/20-imap.ini');

 Execute('service apache2 restart');

 Execute('apt-get install --assume-yes \
 pyzor \
 razor \
 arj \
 cabextract \
 lzop \
 nomarch \
 p7zip-full \
 ripole \
 rpm2cpio \
 tnef \
 unzip \
 unrar-free \
 zip \
 zoo');
}

function PrepareDatabase()
{
 global $MysqlUserPassword, $MysqlRootPassword;
 // Mail database

 Execute('mysql -uroot -p'.$MysqlRootPassword.' -Bse \
"drop database mail; create database mail;
grant all on mail.* to \'mail\'@\'localhost\' identified by \''.$MysqlUserPassword.'\';"');
}

function UpdatePHPConfigFile($FileName, $BaseVariable, $Parameters)
{
 if(!file_exists($FileName.'_backup'))
  file_put_contents($FileName.'_backup', file_get_contents($FileName));  
 $Content = explode("\n", file_get_contents($FileName.'_backup'));
 foreach($Parameters as $Parameter)
 {
  
  if(is_array($Parameter['name'])) {   
   foreach($Content as $Num => $Line)
   {
    $Needle = '$'.$BaseVariable.'['."'".$Parameter['name'][0]."'] = array (";   
    if(substr($Line, 0, strlen($Needle)) == $Needle)
    {     
     echo('Found group: '.$Parameter['name'][0]."\n");
     $Needle = "  '".$Parameter['name'][1]."' => ";   
     $I = 1;
     while((($Num + $I) < count($Content)) and ($Content[$Num + $I] != ');')) 
     {
      if(substr($Content[$Num + $I], 0, strlen($Needle)) == $Needle) {  
       echo('Found group: '.$Parameter['name'][1]."\n");
       $Content[$Num + $I] = $Needle.$Parameter['value'].',';       
      }
      $I++;
     }
    }
   }
  } else {
   foreach($Content as $Num => $Line)
   {
    $Needle = '$'.$BaseVariable.'['."'".$Parameter['name']."'] = ";   
    if(substr($Line, 0, strlen($Needle)) == $Needle)
    {
     echo('Found: '.$Parameter['name']."\n");
     $Content[$Num] = $Needle.$Parameter['value'].';';
    }
   }
  }
 }
 file_put_contents($FileName, implode("\n", $Content));
 
}

function generate_setup_password_salt() 
{
 $salt = time().'*'.mt_rand(0,60000);
 $salt = md5($salt);
 return $salt;
}

function encrypt_setup_password($password, $salt) 
{
 return $salt . ':' . sha1($salt . ':' . $password);
}

function InstallPostfixAdmin()
{
 global $ServerDomain, $PostfixAdminName, $MysqlUserPassword, $PostfixSetupPassword, $DomainName;
 
 Execute('wget "http://downloads.sourceforge.net/project/postfixadmin/postfixadmin/'.
  $PostfixAdminName.'/'.$PostfixAdminName.'.tar.gz?r=&ts=1417890779&use_mirror=netcologne" -O '.
  $PostfixAdminName.'.tar.gz');
 Execute('tar -xf '.$PostfixAdminName.'.tar.gz');
 Execute('rm -f '.$PostfixAdminName.'.tar.gz');
 Execute('mv '.$PostfixAdminName.' /var/www/html/postfixadmin');
 Execute('chown -R www-data:www-data /var/www/html/postfixadmin');

 UpdatePHPConfigFile('/var/www/html/postfixadmin/config.inc.php', 'CONF', array(
  array('name' => 'setup_password', 'value' => "'".encrypt_setup_password($PostfixSetupPassword, generate_setup_password_salt())."'"),
  array('name' => 'configured', 'value' => 'true'),
  array('name' => 'postfix_admin_url', 'value' => "'https://".$ServerDomain."/postfixadmin'"),
  array('name' => 'database_type', 'value' => "'mysql'"),
  array('name' => 'database_host', 'value' => "'localhost'"),
  array('name' => 'database_user', 'value' => "'mail'"),
  array('name' => 'database_password', 'value' => "'".$MysqlUserPassword."'"),
  array('name' => 'database_name', 'value' => "'mail'"),
  array('name' => 'admin_email', 'value' => "'admin@".$DomainName."'"),
  array('name' => 'user_footer_link', 'value' => "'https://".$ServerDomain."/main.php'"),
  array('name' => 'show_footer_text', 'value' => "'YES'"),
  array('name' => 'footer_text', 'value' => "'Return to ".$ServerDomain."'"),
  array('name' => 'footer_link', 'value' => "'https://".$ServerDomain."'"),
  array('name' => array('default_aliases', 'abuse'), 'value' => "'abuse@".$DomainName."'"),
  array('name' => array('default_aliases', 'hostmaster'), 'value' => "'hostmaster@".$DomainName."'"),
  array('name' => array('default_aliases', 'postmaster'), 'value' => "'postmaster@".$DomainName."'"),
  array('name' => array('default_aliases', 'webmaster'), 'value' => "'webmaster@".$DomainName."'"),
 ));

}

function VirtualMailUser()
{
 Execute('useradd -r -u 150 -g mail -d /var/vmail -s /sbin/nologin -c "Virtual maildir handler" vmail');
 Execute('mkdir /var/vmail');
 Execute('chmod 770 /var/vmail');
 Execute('chown vmail:mail /var/vmail');
}

function UpdateDovecotConfigFile($FileName, $Parameters)
{
 if(!file_exists($FileName.'_backup'))
  file_put_contents($FileName.'_backup', file_get_contents($FileName));  
 $Content = explode("\n", file_get_contents($FileName.'_backup'));
 foreach($Parameters as $Parameter)
 { 
  if(!is_array($Parameter['name'])) 
   $Parameter['name'] = array($Parameter['name']);
  // First find subgroup
  $Num = 0;
  $NestingLevel = 0;
  while(count($Parameter['name']) > 1) 
  {
   $Found = false;
   $Needle = '#'.array_values($Parameter['name'])[0].' {';
   $I = 0;
   $StartNestingLevel = $NestingLevel;   
   while((($Num + $I) < count($Content)) and ($NestingLevel >= $StartNestingLevel)) 
   {
    if(substr(trim($Content[$Num + $I]), -1, 1) == '{') $NestingLevel++;
    if(substr(trim($Content[$Num + $I]), -1, 1) == '}') $NestingLevel--;
    if((trim(substr(trim($Content[$Num + $I]), 0, strlen($Needle))) == $Needle)
    or (trim(substr(trim($Content[$Num + $I]), 0, strlen(substr($Needle, 1)))) == substr($Needle, 1)))
    {
     $Content[$Num + $I] = array_values($Parameter['name'])[0].' {';
     $Num = $Num + $I + 1;
     $Found = true;
     echo('Found group: '.array_values($Parameter['name'])[0]."\n");
     array_shift($Parameter['name']);
     break;
    }
    $I++;
   }
   if(!$Found) break;
  } 
  // Find and replace value
  if(count($Parameter['name']) == 1)
  {
   if(!array_key_exists('value', $Parameter)) 
   {
    $Needle = array_values($Parameter['name'])[0];   
    $Parameter['value'] = '';
   } else 
    $Needle = array_values($Parameter['name'])[0]." =";   
   $I = 0;
   $StartNestingLevel = $NestingLevel;
   $Found = false;
   while((($Num + $I) < count($Content)) and ($NestingLevel >= $StartNestingLevel))
   {
    if(substr(trim($Content[$Num + $I]), -1, 1) == '{') $NestingLevel++;
    if(substr(trim($Content[$Num + $I]), -1, 1) == '}')
    {
     if($NestingLevel == $StartNestingLevel) $Content[$Num + $I] = '}';
     $NestingLevel--;
    }
    if((trim(substr(trim($Content[$Num + $I]), 0, strlen($Needle))) == $Needle)
    or ((substr(trim($Content[$Num + $I]), 0, 1) == '#') and (substr(trim(substr(trim($Content[$Num + $I]), 1)), 0, strlen($Needle)) == $Needle)))
    {
     echo('Found: '.array_values($Parameter['name'])[0]."\n");
     $Content[$Num + $I] = $Needle.' '.$Parameter['value'];
     $Found = true;
     break;
    }
    $I++;
   }
   // If not found then add new value
   if($Found == false)
   {
    echo('Added new: '.array_values($Parameter['name'])[0]."\n");
    array_splice($Content, $Num + $I - 1, 0, $Needle.' '.$Parameter['value']);
   }
  }
 }
 file_put_contents($FileName, implode("\n", $Content));
}

function ConfigureDovecot()
{
 global $MysqlUserPassword, $DomainName;
 
 UpdateDovecotConfigFile('/etc/dovecot/dovecot-sql.conf.ext', array(
  array('name' => 'driver', 'value' => 'mysql'),
  array('name' => 'connect', 'value' => 'host=localhost dbname=mail user=mail password='.$MysqlUserPassword),
  array('name' => 'default_pass_scheme', 'value' => 'MD5-CRYPT'),
  array('name' => 'password_query', 'value' => "SELECT username as user, password, '/var/vmail/%d/%n' as userdb_home, \\
 'maildir:/var/vmail/%d/%n' as userdb_mail, 150 as userdb_uid, 8 as userdb_gid \\
 FROM mailbox WHERE username = '%u' AND active = '1'"),
  array('name' => 'user_query', 'value' => "SELECT '/var/vmail/%d/%n' as home, 'maildir:/var/vmail/%d/%n' as mail, \\
 150 AS uid, 8 AS gid, concat('dirsize:storage=', quota) AS quota \\
 FROM mailbox WHERE username = '%u' AND active = '1'"),
 ));
 UpdateDovecotConfigFile('/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf', array(
  array('name' => 'disable_plaintext_auth', 'value' => 'yes'),
  array('name' => 'auth_mechanisms', 'value' => 'plain login'),
  array('name' => '!include auth-sql.conf.ext'),
 ));
 UpdateDovecotConfigFile('/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf', array(
  array('name' => 'mail_location', 'value' => 'maildir:/var/vmail/%d/%n'),
  array('name' => 'mail_uid', 'value' => 'vmail'),
  array('name' => 'mail_gid', 'value' => 'mail'),
  array('name' => 'first_valid_uid', 'value' => '150'),
  array('name' => 'last_valid_uid', 'value' => '150'),
 ));
 UpdateDovecotConfigFile('/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf', array(
  array('name' => 'ssl_cert', 'value' => '</etc/ssl/certs/'.$DomainName.'.crt'),
  array('name' => 'ssl_key', 'value' => '</etc/ssl/private/'.$DomainName.'.key'),
  array('name' => 'ssl_ca', 'value' => '</etc/ssl/certs/ca-bundle.crt'),
  array('name' => 'ssl_cipher_list', 'value' => 'ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:ECDH+3DES:DH+3DES:RSA+AESGCM:RSA+AES:RSA+3DES:!aNULL:!MD5:!DSS'),
 ));
 UpdateDovecotConfigFile('/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf', array(
  array('name' => array('service auth', 'unix_listener auth-userdb', 'mode'), 'value' => '0666'),
  array('name' => array('service auth', 'unix_listener auth-userdb', 'user'), 'value' => 'vmail'),
  array('name' => array('service auth', 'unix_listener auth-userdb', 'group'), 'value' => 'mail'),
  array('name' => array('service auth', 'unix_listener /var/spool/postfix/private/auth', 'mode'), 'value' => '0666'),
  array('name' => array('service auth', 'unix_listener /var/spool/postfix/private/auth', 'user'), 'value' => 'postfix'),
  array('name' => array('service auth', 'unix_listener /var/spool/postfix/private/auth', 'group'), 'value' => 'postfix'),
 ));
 UpdateDovecotConfigFile('/etc/dovecot/conf.d/15-lda.conf', array(
  array('name' => 'postmaster_address', 'value' => 'postmaster@'.$DomainName),
 ));
 
 Execute('chown -R vmail:dovecot /etc/dovecot');
 Execute('chmod -R o-rwx /etc/dovecot');
}

function UpdateAmavisConfigFile($FileName, $Parameters)
{
 if(!file_exists($FileName.'_backup'))
  file_put_contents($FileName.'_backup', file_get_contents($FileName));  
 $Content = explode("\n", file_get_contents($FileName.'_backup'));
 if(count($Content) > 0)
 {
  // Remove ending part
  $I = count($Content) - 1;
  while(($I >= 0))
  { 
   if($Content[$I] != '#------------ Do not modify anything below this line -------------')
    array_pop($Content);
    else {
     array_pop($Content);
     break;
    }
   $I--;
  }
 }
 
 foreach($Parameters as $Parameter)
 { 
  $Parameter['name'] = array($Parameter['name']);
  $Num = 0;
  if(!array_key_exists('value', $Parameter)) 
  {
   $Needle = array_values($Parameter['name'])[0];   
   $Parameter['value'] = '';
  } else 
   $Needle = array_values($Parameter['name'])[0]." =";   
  $I = 0;
  $Found = false;
  while((($Num + $I) < count($Content)))
  {
   if((trim(substr(trim($Content[$Num + $I]), 0, strlen($Needle))) == $Needle)
   or ((substr(trim($Content[$Num + $I]), 0, 1) == '#') and (substr(trim(substr(trim($Content[$Num + $I]), 1)), 0, strlen($Needle)) == $Needle)))
   {
    echo('Found: '.array_values($Parameter['name'])[0]."\n");
    $Content[$Num + $I] = $Needle.' '.$Parameter['value'];
    $Found = true;
    break;
   }
   $I++;
  }
  // If not found then add new value
  if($Found == false)
  {
   echo('Added new: '.array_values($Parameter['name'])[0]."\n");
   array_splice($Content, $Num + $I - 1, 0, $Needle.' '.$Parameter['value']);
  } 
 }
 $Content[] = '#------------ Do not modify anything below this line -------------';
 $Content[] = '1; # ensure a defined return';
 file_put_contents($FileName, implode("\n", $Content));
}

function UpdateDefaultConfigFile($FileName, $Parameters)
{
 if(!file_exists($FileName.'_backup'))
  file_put_contents($FileName.'_backup', file_get_contents($FileName));  
 $Content = explode("\n", file_get_contents($FileName.'_backup'));
 foreach($Parameters as $Parameter)
 { 
  if(!is_array($Parameter['name'])) 
   $Parameter['name'] = array($Parameter['name']);
  $Num = 0;
  // Find and replace value
  if(count($Parameter['name']) == 1)
  {
   if(!array_key_exists('value', $Parameter)) 
   {
    $Needle = array_values($Parameter['name'])[0];   
    $Parameter['value'] = '';
   } else 
    $Needle = array_values($Parameter['name'])[0]."=";
   $I = 0;
   $Found = false;
   while((($Num + $I) < count($Content)))
   {
    if((trim(substr(trim($Content[$Num + $I]), 0, strlen($Needle))) == $Needle)
    or ((substr(trim($Content[$Num + $I]), 0, 1) == '#') and (substr(trim(substr(trim($Content[$Num + $I]), 1)), 0, strlen($Needle)) == $Needle)))
    {
     echo('Found: '.array_values($Parameter['name'])[0]."\n");
     $Content[$Num + $I] = $Needle.$Parameter['value'];
     $Found = true;
     break;
    }
    $I++;
   }
   // If not found then add new value
   if($Found == false)
   {
    echo('Added new: '.array_values($Parameter['name'])[0]."\n");
    array_splice($Content, $Num + $I - 1, 0, $Needle.' '.$Parameter['value']);
   }
  }
 }
 file_put_contents($FileName, implode("\n", $Content)); 
}

function SpamVirus()
{
 Execute('adduser clamav amavis');
 Execute('adduser amavis clamav');
 UpdateAmavisConfigFile('/etc/amavis/conf.d/15-content_filter_mode', array(
  array('name' => '@bypass_virus_checks_maps', 'value' => '(\%bypass_virus_checks, \@bypass_virus_checks_acl, \$bypass_virus_checks_re);'),
  array('name' => '@bypass_spam_checks_maps', 'value' => '(\%bypass_spam_checks, \@bypass_spam_checks_acl, \$bypass_spam_checks_re);'),
 ));
 UpdateDefaultConfigFile('/etc/default/spamassassin', array(
  array('name' => 'ENABLED', 'value' => '1'),
  array('name' => 'CRON', 'value' => '1'),
 ));
 UpdateAmavisConfigFile('/etc/amavis/conf.d/50-user', array(
  array('name' => '$max_servers', 'value' => '3;'),
  array('name' => '$sa_tag_level_deflt', 'value' => '-9999;'),
  array('name' => '@lookup_sql_dsn', 'value' => "(
  ['DBI:mysql:database=mail;host=127.0.0.1;port=3306',
   'mail',
   'mailpassword']);"),   
  array('name' => '$sql_select_policy', 'value' => "'SELECT domain from domain WHERE CONCAT(\"@\",domain) IN (%k)';"),
 ));
 Execute('freshclam');
 Execute('service clamav-daemon restart');
 Execute('service amavis restart');
 Execute('service spamassassin restart'); 
}

function ConfigurePostfix()
{
 file_put_contents('/etc/postfix/mysql_virtual_alias_domainaliases_maps.cf', 
 "user = mail
password = mailpassword
hosts = 127.0.0.1
dbname = mail
query = SELECT goto FROM alias,alias_domain
 WHERE alias_domain.alias_domain = '%d'
 AND alias.address=concat('%u', '@', alias_domain.target_domain)
 AND alias.active = 1");
 file_put_contents('/etc/postfix/mysql_virtual_alias_maps.cf', 
 "user = mail
password = mailpassword
hosts = 127.0.0.1
dbname = mail
table = alias
select_field = goto
where_field = address
additional_conditions = and active = '1'");
 file_put_contents('/etc/postfix/mysql_virtual_domains_maps.cf', 
 "user = mail
password = mailpassword
hosts = 127.0.0.1
dbname = mail
table = domain
select_field = domain
where_field = domain
additional_conditions = and backupmx = '0' and active = '1'");
 file_put_contents('/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_domainaliases_maps.cf',
 "user = mail
password = mailpassword
hosts = 127.0.0.1
dbname = mail
query = SELECT maildir FROM mailbox, alias_domain
 WHERE alias_domain.alias_domain = '%d'
 AND mailbox.username=concat('%u', '@', alias_domain.target_domain )
 AND mailbox.active = 1");
 file_put_contents('/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_maps.cf',
 "user = mail
password = mailpassword
hosts = 127.0.0.1
dbname = mail
table = mailbox
select_field = CONCAT(domain, '/', local_part)
where_field = username
additional_conditions = and active = '1'");
 file_put_contents('/etc/postfix/header_checks',
 "/^Received:/         IGNORE
/^User-Agent:/        IGNORE
/^X-Mailer:/         IGNORE
/^X-Originating-IP:/     IGNORE
/^x-cr-[a-z]*:/       IGNORE
/^Thread-Index:/   
    IGNORE");
 if(!file_exists('/etc/postfix/main.cf_backup'))
  file_put_contents('/etc/postfix/main.cf_backup', file_get_contents('/etc/postfix/main.cf'));
 file_put_contents('/etc/postfix/main.cf',
 '# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
 
# The first text sent to a connecting process.
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
biff = no
# appending .domain is the MUA\'s job.
append_dot_mydomain = no
readme_directory = no
 
# SASL parameters
# ---------------------------------
 
# Use Dovecot to authenticate.
smtpd_sasl_type = dovecot
# Referring to /var/spool/postfix/private/auth
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain =
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
 
# TLS parameters
# ---------------------------------
 
# The default snakeoil certificate. Comment if using a purchased
# SSL certificate.
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
 
# Uncomment if using a purchased SSL certificate.
# smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/example.com.crt
# smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/example.com.key
 
# The snakeoil self-signed certificate has no need for a CA file. But
# if you are using your own SSL certificate, then you probably have
# a CA certificate bundle from your provider. The path to that goes
# here.
# smtpd_tls_CAfile=/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
 
# Ensure we\'re not using no-longer-secure protocols.
smtpd_tls_mandatory_protocols=!SSLv2,!SSLv3
 
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
tls_random_source = dev:/dev/urandom
#smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
#smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
 
# Note that forcing use of TLS is going to cause breakage - most mail servers
# don\'t offer it and so delivery will fail, both incoming and outgoing. This is
# unfortunate given what various governmental agencies are up to these days.
#
# Enable (but don\'t force) all incoming smtp connections to use TLS.
smtpd_tls_security_level = may
# Enable (but don\'t force) all outgoing smtp connections to use TLS.
smtp_tls_security_level = may
 
# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.
 
# SMTPD parameters
# ---------------------------------
 
# Uncomment the next line to generate \"delayed mail\" warnings
#delay_warning_time = 4h
# will it be a permanent error or temporary
unknown_local_recipient_reject_code = 450
# how long to keep message on queue before return as failed.
# some have 3 days, I have 16 days as I am backup server for some people
# whom go on holiday with their server switched off.
maximal_queue_lifetime = 7d
# max and min time in seconds between retries if connection failed
minimal_backoff_time = 1000s
maximal_backoff_time = 8000s
# how long to wait when servers connect before receiving rest of data
smtp_helo_timeout = 60s
# how many address can be used in one message.
# effective stopper to mass spammers, accidental copy in whole address list
# but may restrict intentional mail shots.
smtpd_recipient_limit = 16
# how many error before back off.
smtpd_soft_error_limit = 3
# how many max errors before blocking it.
smtpd_hard_error_limit = 12
 
# This next set are important for determining who can send mail and relay mail
# to other servers. It is very important to get this right - accidentally producing
# an open relay that allows unauthenticated sending of mail is a Very Bad Thing.
#
# You are encouraged to read up on what exactly each of these options accomplish.
 
# Requirements for the HELO statement
smtpd_helo_restrictions = permit_mynetworks, warn_if_reject reject_non_fqdn_hostname, reject_invalid_hostname, permit
# Requirements for the sender details
smtpd_sender_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, warn_if_reject reject_non_fqdn_sender, reject_unknown_sender_domain, reject_unauth_pipelining, permit
# Requirements for the connecting server
smtpd_client_restrictions = reject_rbl_client sbl.spamhaus.org, reject_rbl_client blackholes.easynet.nl, reject_rbl_client dnsbl.njabl.org
# Requirement for the recipient address. Note that the entry for
# \"check_policy_service inet:127.0.0.1:10023\" enables Postgrey.
smtpd_recipient_restrictions = reject_unauth_pipelining, permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_non_fqdn_recipient, reject_unknown_recipient_domain, reject_unauth_destination, check_policy_service inet:127.0.0.1:10023, permit
smtpd_data_restrictions = reject_unauth_pipelining
# This is a new option as of Postfix 2.10, and is required in addition to
# smtpd_recipient_restrictions for things to work properly in this setup.
smtpd_relay_restrictions = reject_unauth_pipelining, permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_non_fqdn_recipient, reject_unknown_recipient_domain, reject_unauth_destination, check_policy_service inet:127.0.0.1:10023, permit
 
# require proper helo at connections
smtpd_helo_required = yes
# waste spammers time before rejecting them
smtpd_delay_reject = yes
disable_vrfy_command = yes
 
# General host and delivery info
# ----------------------------------
 
myhostname = mail.example.com
myorigin = /etc/hostname
# Some people see issues when setting mydestination explicitly to the server
# subdomain, while leaving it empty generally doesn\'t hurt. So it is left empty here.
# mydestination = mail.example.com, localhost
mydestination =
# If you have a separate web server that sends outgoing mail through this
# mailserver, you may want to add its IP address to the space-delimited list in
# mynetworks, e.g. as 10.10.10.10/32.
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
mynetworks_style = host
 
# This specifies where the virtual mailbox folders will be located.
virtual_mailbox_base = /var/vmail
# This is for the mailbox location for each user. The domainaliases
# map allows us to make use of Postfix Admin\'s domain alias feature.
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_maps.cf, mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_domainaliases_maps.cf
# and their user id
virtual_uid_maps = static:150
# and group id
virtual_gid_maps = static:8
# This is for aliases. The domainaliases map allows us to make
# use of Postfix Admin\'s domain alias feature.
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_alias_maps.cf, mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_alias_domainaliases_maps.cf
# This is for domain lookups.
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_domains_maps.cf
 
# Integration with other packages
# ---------------------------------------
 
# Tell postfix to hand off mail to the definition for dovecot in master.cf
virtual_transport = dovecot
dovecot_destination_recipient_limit = 1
 
# Use amavis for virus and spam scanning
content_filter = amavis:[127.0.0.1]:10024
 
# Header manipulation
# --------------------------------------
 
# Getting rid of unwanted headers. See: https://posluns.com/guides/header-removal/
header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
# getting rid of x-original-to
enable_original_recipient = no');

 if(!file_exists('/etc/postfix/master.cf_backup'))
  file_put_contents('/etc/postfix/master.cf_backup', file_get_contents('/etc/postfix/master.cf'));
 file_put_contents('/etc/postfix/master.cf', 
 '#
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: \"man 5 master\").
#
# Do not forget to execute \"postfix reload\" after editing this file.
#
# ==========================================================================
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#        (yes)  (yes)  (yes)  (never) (100)
# ==========================================================================
 
# SMTP on port 25, unencrypted.
smtp   inet n    -    -    -    -    smtpd
#smtp   inet n    -    -    -    1    postscreen
#smtpd   pass -    -    -    -    -    smtpd
#dnsblog  unix -    -    -    -    0    dnsblog
#tlsproxy unix -    -    -    -    0    tlsproxy
 
# SMTP with TLS on port 587. Currently commented.
#submission inet n    -    -    -    -    smtpd
# -o syslog_name=postfix/submission
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_enforce_tls=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject_unauth_destination,reject
# -o smtpd_sasl_tls_security_options=noanonymous
 
# SMTP over SSL on port 465.
smtps   inet n    -    -    -    -    smtpd
 -o syslog_name=postfix/smtps
 -o smtpd_tls_wrappermode=yes
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o smtpd_tls_auth_only=yes
 -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject_unauth_destination,reject
 -o smtpd_sasl_security_options=noanonymous,noplaintext
 -o smtpd_sasl_tls_security_options=noanonymous
 
#628    inet n    -    -    -    -    qmqpd
pickup  fifo n    -    -    60   1    pickup
 -o content_filter=
 -o receive_override_options=no_header_body_checks
cleanup  unix n    -    -    -    0    cleanup
qmgr   fifo n    -    n    300   1    qmgr
#qmgr   fifo n    -    n    300   1    oqmgr
tlsmgr  unix -    -    -    1000?  1    tlsmgr
rewrite  unix -    -    -    -    -    trivial-rewrite
bounce  unix -    -    -    -    0    bounce
defer   unix -    -    -    -    0    bounce
trace   unix -    -    -    -    0    bounce
verify  unix -    -    -    -    1    verify
flush   unix n    -    -    1000?  0    flush
proxymap unix -    -    n    -    -    proxymap
proxywrite unix -    -    n    -    1    proxymap
smtp   unix -    -    -    -    -    smtp
relay   unix -    -    -    -    -    smtp
#    -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq   unix n    -    -    -    -    showq
error   unix -    -    -    -    -    error
retry   unix -    -    -    -    -    error
discard  unix -    -    -    -    -    discard
local   unix -    n    n    -    -    local
virtual  unix -    n    n    -    -    virtual
lmtp   unix -    -    -    -    -    lmtp
anvil   unix -    -    -    -    1    anvil
scache  unix -    -    -    -    1    scache
#
# ====================================================================
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
#
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# ====================================================================
#
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
#
maildrop unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
#
# ====================================================================
#
# Recent Cyrus versions can use the existing \"lmtp\" master.cf entry.
#
# Specify in cyrus.conf:
#  lmtp  cmd=\"lmtpd -a\" listen=\"localhost:lmtp\" proto=tcp4
#
# Specify in main.cf one or more of the following:
# mailbox_transport = lmtp:inet:localhost
# virtual_transport = lmtp:inet:localhost
#
# ====================================================================
#
# Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
# Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
#
#cyrus   unix -    n    n    -    -    pipe
# user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
#
# ====================================================================
# Old example of delivery via Cyrus.
#
#old-cyrus unix -    n    n    -    -    pipe
# flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
#
# ====================================================================
#
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
#
uucp   unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
#
# Other external delivery methods.
#/var/www/html/.htaccess
ifmail  unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp   unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix -    n    n    -    2    pipe
 flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman  unix -    n    n    -    -    pipe
 flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
 ${nexthop} ${user}
 
# The next two entries integrate with Amavis for anti-virus/spam checks.
amavis   unix  -    -    -    -    3    smtp
 -o smtp_data_done_timeout=1200
 -o smtp_send_xforward_command=yes
 -o disable_dns_lookups=yes
 -o max_use=20
127.0.0.1:10025 inet  n    -    -    -    -    smtpd
 -o content_filter=
 -o local_recipient_maps=
 -o relay_recipient_maps=
 -o smtpd_restriction_classes=
 -o smtpd_delay_reject=no
 -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject
 -o smtpd_helo_restrictions=
 -o smtpd_sender_restrictions=
 -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
 -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining
 -o smtpd_end_of_data_restrictions=
 -o mynetworks=127.0.0.0/8
 -o smtpd_error_sleep_time=0
 -o smtpd_soft_error_limit=1001
 -o smtpd_hard_error_limit=1000
 -o smtpd_client_connection_count_limit=0
 -o smtpd_client_connection_rate_limit=0
 -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks
 
# Integration with Dovecot - hand mail over to it for local delivery, and
# run the process under the vmail user and mail group.
dovecot   unix  -    n   n    -    -  pipe
 flags=DRhu user=vmail:mail argv=/usr/lib/dovecot/dovecot-lda -d $(recipient)');
}

function RestartAll()
{
 Execute('service postfix restart');
 Execute('service spamassassin restart');
 Execute('service clamav-daemon restart');
 Execute('service amavis restart');
 Execute('service dovecot restart');
}

function InstallRoundCube()
{
 Execute('apt-get install --assume-yes \
 roundcube \
 roundcube-plugins \
 roundcube-plugins-extra');
 UpdatePHPConfigFile('/etc/roundcube/main.inc.php', 'rcmail_config', array(
  array('name' => 'default_host', 'value' => "'localhost'"),
  array('name' => 'force_https', 'value' => 'true'),
  array('name' => 'imap_cache', 'value' => "'memcache'"),
  array('name' => 'session_storage', 'value' => "'memcache'"),
  array('name' => 'memcache_hosts', 'value' => "array('localhost:11211')"),
 ));
 Execute('ln -s /var/lib/roundcube /var/www/html/roundcube');
 if(file_exists('/var/www/html/index.html'))
  Execute('mv /var/www/html/index.html /var/www/html/index.bak.html');
 file_put_contents('/var/www/html/.htaccess', 'RewriteEngine On
 
# Redirect all HTTP traffic to HTTPS.
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]
 
# Send / to /roundcube.
RewriteRule ^/?$ /roundcube [L]');
}

function InstallMonit()
{
 Execute('apt-get install --assume-yes monit');
 file_put_contents('/etc/monit/conf.d/amavis', 
 'check process amavisd with pidfile /var/run/amavis/amavisd.pid
 every 5 cycles
 group mail
 start program = "/etc/init.d/amavis start"
 stop program = "/etc/init.d/amavis stop"
 if failed port 10024 protocol smtp then restart
 if 5 restarts within 25 cycles then timeout');
 file_put_contents('/etc/monit/conf.d/apache2', 
 'check process apache2 with pidfile /var/run/apache2/apache2.pid
 group www
 start program = "/etc/init.d/apache2 start"
 stop program = "/etc/init.d/apache2 stop"
 if failed host localhost port 80 protocol http
  with timeout 10 seconds
  then restart
 if 5 restarts within 5 cycles then timeout');
 file_put_contents('/etc/monit/conf.d/dovecot',
 'check process dovecot with pidfile /var/run/dovecot/master.pid
 group mail
 start program = "/sbin/start dovecot"
 stop program = "/sbin/stop dovecot"
 group mail
 # We\'d like to use this line, but see:
 # http://serverfault.com/questions/610976/monit-failing-to-connect-to-dovecot-over-ssl-imap
 #if failed port 993 type tcpssl sslauto protocol imap for 5 cycles then restart
 if failed port 993 for 5 cycles then restart
 if 5 restarts within 25 cycles then timeout');
 file_put_contents('/etc/monit/conf.d/mysql',
 'check process mysqld with pidfile /var/run/mysqld/mysqld.pid
 group database
 start program = "/etc/init.d/mysql start"
 stop program = "/etc/init.d/mysql stop"
 if failed host localhost port 3306 protocol mysql then restart
 if 5 restarts within 5 cycles then timeout');
 file_put_contents('/etc/monit/conf.d/memcached',
 'check process memcached with pidfile /var/run/memcached.pid
 group www
 start program = "/etc/init.d/memcached start"
 stop program = "/etc/init.d/memcached stop"
 if failed host localhost port 11211 then restart
 if 5 restarts within 5 cycles then timeout');
 file_put_contents('/etc/monit/conf.d/postfix',
 'check process postfix with pidfile /var/spool/postfix/pid/master.pid
 group mail
 start program = "/etc/init.d/postfix start"
 stop program = "/etc/init.d/postfix stop"
 if failed port 25 protocol smtp then restart
 if 5 restarts within 5 cycles then timeout');
 file_put_contents('/etc/monit/conf.d/spamassassin',
 'check process spamassassin with pidfile /var/run/spamd.pid
 group mail
 start program = "/etc/init.d/spamassassin start"
 stop program = "/etc/init.d/spamassassin stop"
 if 5 restarts within 5 cycles then timeout');
 file_put_contents('/etc/monit/conf.d/sshd',
 'check process sshd with pidfile /var/run/sshd.pid
 start program "/etc/init.d/ssh start"
 stop program "/etc/init.d/ssh stop"
 if failed host 127.0.0.1 port 22 protocol ssh then restart
  if 5 restarts within 5 cycles then timeout');
 Execute('service monit restart');
}

InstallPackages();
PrepareDatabase();
InstallPostfixAdmin();
VirtualMailUser();
ConfigureDovecot();
SpamVirus();
ConfigurePostfix();
RestartAll();
InstallMonit();
InstallRoundCube();


Vnější odkazy