Searx

Z ZděchovNET
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Instalace svobodného internetového meta-vyhledávače.

Instalace v Ubuntu

 • Instalovat z repozitáře poslední stabilní verzi.
apt install searx
 • Pokyny k instalaci na Debianu jsou v /usr/share/doc/python3-searx/README.Debian
 • Vytvořit konfigurační soubor:
gzip --to-stdout --decompress /usr/share/doc/searx/examples/settings.yml.gz > /etc/searx/settings.yml
 • Nastavit instance_name a secret_key v /etc/searx/settings.yml.
 • Vytvořit searx uživatele, aby neběžela služba jako root, ale jako oddělený omezený uživatel.
useradd searx
 • Vytvořit systemd skript /etc/systemd/system/searx.service, aby se searx spouštěl automaticky při startu jako služba.
Description=searx
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=simple
User=searx
WorkingDirectory=/usr/bin
ExecStart=/usr/bin/searx-run

[Install]
WantedBy=multi-user.target
systemctl daemon-reload
systemctl enable searx
systemctl start searx

Apache2

 • Vytvořit nový konfigurační soubor pro doménu v /etc/apache2/sites-available. Je dobré vytvořit záznam pro http i https. http nechat přesměrovat automaticky na https. Searx web server naslouchá na portu 8888, takže lze použít reverzní proxy, ke zpřístupnění na dané doméně přes apache.
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /home/searx/www
  ServerName searx.zdechov.net
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/searx.zdechov.net-error_log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/searx.zdechov.net-access_log common

  <Directory /home/searx/www>
    Require all granted
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
  </Directory>

  Redirect 307 / https://searx.zdechov.net/
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>

  ServerAdmin robie@centrum.cz
  ServerName searx.zdechov.net
  DocumentRoot /home/www/html
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/searx.zdechov.net-error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/searx.zdechov.net-access.log common

  <Directory "/home/www/html">
    Require all granted
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
  </Directory>

  SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/searx.zdechov.net/fullchain.pem
  SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/searx.zdechov.net/privkey.pem
  Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf

  ProxyPass / http://localhost:8888/
  ProxyPassReverse / http://localhost:8888/
</VirtualHost>
</IfModule>

Certifikát Let's Encrypt

 • Nainstalovat:
apt install letsencrypt python-certbot-apache
 • Pak spustit:
letsencrypt --apache -d searx.zdechov.net

Externí odkazy